English  |  Tiếng Việt

Đầu tư mạo hiểm là gì?

Hiệp Hội Đầu Tư Mạo Hiểm Quốc Gia của Hoa Kỳ định nghĩa “Nhà đầu tư mạo hiểm” như sau: nhà đầu tư chuyên nghiệp chuyên gây quỹ và xây dựng doanh nghiệp trẻ mang tính đột phá. Nhà đầu tư mạo hiểm là nhà đầu tư dài hạn trực tiếp tham gia vào các dự án đầu tư của họ và tích cực làm việc với đội ngũ quản lý để xây dựng một doanh nghiệp lớn.

Quỹ đầu tư mạo hiểm khác với đầu tư khởi nghiệp và đầu tư tư nhân

Điểm chung của 3 nhà đầu tư này là họ đều đầu tư vào những công ty tư nhân. Tuy có nhiều điểm khác nhau giữa ba loại đầu tư này, điểm khác biệt lớn nhất là điểm khởi nghiệp của doanh nghiêp.

  • Nhà đầu tư khởi nghiệp đầu tư vào một công ty còn rất non trẻ. Lãnh đạo công ty có thể có ý tưởng cần thử nghiệm hoặc có sản phẩm cần được phát triển. Nhà đầu tư kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo có khả năng kêu gọi thêm vốn một khi ý tưởng được thực hiện thành công. Hình thức đầu tư này thường có quy mô dưới 1 triệu đôla, với thời gian đầu tư trên 05 năm.
  • Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia từ những giai đoạn đầu phát triển sản phẩm đến khi có được doanh thu. Công ty có thể cần hoặc không cần kêu gọi thêm vốn trước khi họ đạt được lợi nhuận. Quy mô đầu tư vì vậy đa dạng hơn, tuỳ thuộc vào từng ngành. Nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư lâu dài và giữ vai trò chủ động trong Hội Đồng Quản Trị và đôi khi trong Ban Điều Hành.
  • Đầu tư tư nhân thường diễn ra tại các công ty trưởng thành có tài chính ổn định. Qui mô đầu tư cũng đa dạng, phụ thuộc vào qui mô công ty. Loại nhà đầu tư tư nhân đặt mục tiêu đầu tư từ 3-5 năm.

Đâu là vị trí đầu tư của DFJV?

DFJV tìm kiếm các doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ trong việc tiếp tục phát triển kinh doanh thông qua nguồn vốn đầu tư, tư vấn điều hành và phát triển các mối quan hệ. Những phẩm chất mà chúng tôi tìm kiếm khi đầu tư bao gồm:

  • Đội ngũ quản lý nhiệt huyết và sáng tạo
  • Sản phẩm hoặc dịch vụ có tiềm năng lớn tại thị trường VN hoặc thế giới
  • Lịch sử hoạt động, đảm bảo đạt doanh thu trong vòng 6 tháng từ ngày đầu tư